close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات پاپ آپ
loading...
YourAds Here YourAds Here

آژانس تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ آران

بازدید : 2
يکشنبه 29 تير 1399 زمان : 15:04

چرا بازاریابی رسانههای اجتماعی آنقدر اهمیت دارد؟ چرا باید روی ایجاد حسابهای رسانههای اجتماعی برای کسبوکارتان وقت بگذارید؟ و در حقیقت چگونه باید راهبرد بازاریابی رسانههای اجتماعی را بهگونهای بسازید که برای کسبوکار خاص شما جواب دهد؟

در این راهنما به تمام این سؤالات پاسخ میدهیم اما در ابتدا اجازه دهید بازاریابی رسانههای اجتماعی را تعریف کنیم.

بازاریاب رسانههای اجتماعی چیست؟

بازاریابی رسانههای اجتماعی به فعالیت خلق محتوا برای تبلیغ کسبوکار و محصولاتتان در پلتفرمهای مختلف رسانههای اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر گفته میشود. محتوای یکتای شما باید متناسب با پلتفرم خاصی تغییر کند که محتوا را در آن به اشتراک میگذارید تا به تقویت مکالمات و افزایش آگاهی برند کمک کند.

بازاریابی محتوا تماماً در مورد ملاقات با مخاطب و مشتریان هدف درجایی است که حضور دارند و بهطور اجتماعی با یکدیگر و برند شما در حال تعاملاند.

اگرچه بازاریابی رسانههای اجتماعی بهطورکلی بهطور خارقالعادهای برای رشد تجارت شما ارزشمند و مفید است اما راهبرد شما بر اساس نوع شبکهی اجتماعی که مخاطبانتان در آنوقت میگذرانند متفاوت خواهد بود.

پیش از آنکه بیشتر به بازاریابی رسانههای اجتماعی بپردازیم، اجازه دهید این راهبرد را بر اساس نوع پلتفرمها بخشبندی کنیم.

1. فیسبوک

 • تعدادکاربران: 2.2 میلیارد
 • مخاطب: نسل اکس و نسل هزاره
 • تأثیرصنعت: مدل تجارت با مصرفکننده
 • بهترینانتخاببرای: آگاهی برند، تبلیغات

2. توییتر

 • تعدادکاربران: 335 میلیارد
 • مخاطب: در درجه اول نسل هزاره
 • تأثیرصنعت: مدل کسبوکار به کسبوکار و کسبوکار به مصرفکننده
 • بهترینانتخاببرای: روابط عمومی، خدمات مشتریان

3. اینستاگرام

 • تعدادکاربران: یک میلیارد
 • مخاطب: در درجه اول نسل هزاره
 • تأثیرصنعت: مدل کسبوکار به مصرفکننده
 • بهترینانتخاببرای: رسانههای طبیعی، پشتصحنهها و محتوای تولیدشده توسط کاربر، تبلیغات

4. لینکدین

 • تعدادکاربران: 645 میلیون
 • مخاطب: کودکان نسل انفجار، نسل اکس و نسل هزاره
 • تأثیرصنعت: مدل کسبوکار به کسبوکار
 • بهترینانتخاببرای: ارتباطات کسبوکار به کسبوکار، توسعه کسبوکار و بازاریابیِ استخدام

5. یوتیوب

 • تعدادکاربران: 1.9 میلیارد
 • مخاطبین: نسل هزاره، نسلهایی که پس از نسل زد متولدشدهاند
 • تأثیرصنعت: مدل کسبوکار به مصرفکننده
 • بهترینانتخاببرای: آگاهی برند، تفریح و ویدئوهای آموزشی

6. اسنپچت

 • تعدادکاربران: 300 میلیون
 • مخاطب: در درجه اول نسل زد
 • تأثیرصنعت: مدل کسبوکار به مصرفکننده
 • بهترینانتخاببرای: آگاهی از برند، تبلیغات

7. پینترست

 • تعدادکاربران: 250 میلیون
 • مخاطب: در درجه اول نسل هزاره بزرگسالتر و کودکان نسل انفجار جوانتر
 • تأثیرصنعت: مدل کسبوکار به مصرفکننده
 • بهترینانتخاببرای: تبلیغات بصری، الهامبخشی

حالا که مقدمات هر شبکه رسانههای اجتماعی را با جزییات بیان کردیم، به این میپردازیم که چرا بازاریابی رسانههای اجتماعی برای کسبوکار شما مفید است.

فواید بازاریابی رسانههای اجتماعی

دلایل مختلفی برای استفاده از بازاریابی رسانههای اجتماعی برای شرکت شما وجود دارد. ما فهرستی از پرفایدهترین دلایل (4 دلیل برتر) را تهیهکردهایم.

1. افزایش آگاهی برند

در سال 2018 بهطور جهانی بیش از 3.2 میلیارد نفر در رسانههای اجتماعی وجود داشتند. به علت تعداد بالای افراد موجود در رسانههای اجتماعی، به اشتراکگذاری محتوای مرتبط با محصولات علاوه بر جزییات مرتبط با شرکتتان از طریق یک یا دو پلتفرم میتواند به افزایش آگاهی از برندتان کمک کند.

در حقیقت، رسانههای اجتماعی ثابت کردهاند با افزایش تعامل به افزایش آگاهی از برند منجر میشوند. تعامل اجتماعی شامل چیزهایی مثل نظرات، پسندیدن، به اشتراکگذاری و انتشار دوباره میشود.

رسانههای اجتماعی با هدایت ترافیک بهطور مستقیم به وبسایت شما نیز باعث افزایش آگاهی از برند میشوند. میتوانید این کار را با قرار دادن لینکهای مستقیم وبسایتتان در پروفایل، توضیحات مختصر دربارهی خود (بایو) و پستها انجام دهید.

2. تولید مشتری راغب و افزایش نرخ تبدیل

تبلیغ و به اشتراکگذاری محصولاتتان در رسانههای اجتماعی روشی ساده برای افزایش تولید مشتری راغب، افزایش نرخ تبدیل و افزایش فروش است چرا که برای افرادی تبلیغ میکنید که انتخاب کردهاند با شما از طریق دنبال کردن حسابتان به تعامل بپردازند.

در ادامه به بیان چند روش استفاده از رسانههای اجتماعی برای تولید مشتری راغب میپردازیم.

 • ایجادمسابقاتیبرایشرکتبازدیدکنندهها و دنبالکنندگانتان در پروفایل رسانههای اجتماعیتان.
 • قراردادنلینکوبسایتتان و ارائه پیشنهادهای ویژهای در قسمت توضیحات مختصر درباره خود موجود در پروفایلتان (بایو).
 • تولیدویدئوهایزندهبرایاعلاممحصولاتوارائهبهروزرسانی یا بیان جزییات در مورد اخبار هیجانانگیز شرکتتان.
 • بهکارگیری کمپین بازاریابی رسانههای اجتماعی در یکی از کانالهایتان.

محصولاتتان را از طریق پروفایلهای اجتماعیتان بفروشید. مثلاً میتوانید قسمت فروشگاه فیسبوک یا ویژگی خرید اینستاگرام را در پروفایلهایتان فعال کنید.

این ویژگیها به بازدیدکنندگان و دنبالکنندگان شما اجازه میدهد تا بتوانند روی محصولاتی که در پستهایتان به اشتراک گذاشتهاید کلیک کنند و اطلاعاتی از قبیل قیمت، جنس و اندازه آنها را ببینند.

سپس بازدیدکنندگان میتوانند بهراحتی از طریق پلتفرم بررسیهای بیشتری انجام دهند و محصول را بهطور مستقیم از خود شما بخرند.

3. تقویت رابطه با مشتریها

با ارتباط و تعامل با دنبالکنندگان رسانههای اجتماعی خود، میتوانید ارتباطاتی بلندمدت بین آنها و تجارت خود ایجاد کنید. این کار را میتوانید با تعامل با آنها از طریق پستهایتان، پاسخ به سؤالات و نظراتشان و کمک به آنها در مواقع نیاز انجام دهید.

همچنین میتوانید از دنبالکنندگانتان سؤالاتی در مورد محصولاتتان یا مشکلاتی که در ارتباط با تجارت شما دارند بپرسید یا اینکه هدایای تبلیغاتی درست کنید تا به ایجاد اعتماد کمک کند و به آنها نشان دهد چقدر برای اطلاعات و پشتیبانی آنها ارزش قائلید.

4. از رقبا یاد بگیرید

استفاده از رسانههای اجتماعی روش خوبی برای نظارت بر رقبا است-صرف نظر از اینکه نظارت بر آنها در ارتباط با روشهایی باشد که در رسانههای اجتماعی به کار میگیرند، محصولاتی که تبلیغ میکنند، کمپینهایی که اجرا میکنند یا سطح تعاملشان با دنبالکنندگان.

رسانههای اجتماعی به شما اجازه میدهند بفهمید چه چیزی برای رقبایتان مفید واقعشده و چه چیزهایی جواب نمیدهد؛ بنابراین به شما کمک میکنند تصمیم بگیرید چه چیزی را باید یا نباید در رویکرد شرکتتان تغییر دهید. در آخر بررسی حسابهای رسانههای اجتماعی رقبایتان میتواند به شما کمک کند مطمئن شوید بازاریابیتان از دیگران متمایز است و فقط مختص برند شماست.

حالا به بحث در مورد راهبرد میپردازیم-برای اطمینان از اینکه طرح بازاریابی رسانههای اجتماعی شما پایدار است و اثر مثبتی روی کسبوکارتان دارد 5 مرحله وجود دارد.

روش ایجاد راهبرد بازاریابی رسانههای اجتماعی

اجازه دهید این مراحل را با جزییات بیشتر بیان کنیم تا بتوانید از آنها در کسبوکار خود استفاده کنید.

1. در مورد پرسونای خریداران و مخاطبین خود تحقیق کنید.

اولین مرحله در ایجاد راهبرد بازاریابی رسانههای اجتماعی این است که پرسونای خریداران و مخاطبین خود را مشخص کنید تا بتوانید نیازها و علائق آنها را بهدرستی مورد هدف قرار دهید.

برای انجام این کار به افرادی فکر کنید که میخواهید به آنها دسترسی پیدا کنید و دلایل دسترسی به آنها را نیز در نظر بگیرید؛ چگونه آنها را بهعنوان یک گروه طبقهبندی میکنید.

مثلاً اگر شرکت شما لگینگ و شلوار راحتی مد روز میفروشد، ممکن است مخاطبین هدف خود را در طبقه نسل هزاره قرار دهید که دوست دارند بهطور مرتب پوشاک ورزشی شیک بپوشند- سبکی که به نام پوشاک راحتی (لباس ورزشی که مناسب پوشیدن نیز هست)

با در نظر گرفتن پرسونای خریداران و مخاطبین، میتوانید بعداً تعیین کنید چه محتوایی دنبالکنندگان و مشتریانی را جذب میکند که میخواهید به آنها دسترسی داشته باشید و چگونه میتوانید محتوایی جذاب تولید کنید که دنبال کنندگانتان را علاقهمند نگاه دارد.

2. تعیین کنید میخواهید در کدام پلتفرمهای اجتماعی بازاریابی کنید.

بهعنوان یک بازاریاب رسانههای اجتماعی، حیاتی است معین کنید در کدام پلتفرم میخواهید محتوایتان را به اشتراک بگذارید. وقتی نوبت به این میرسد که کدام کانال رسانههای اجتماعی برای کسبوکار شما بهتر است ضرورتاً پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد-بیشتر به نیاز مخاطبین هدف شما بستگی دارد و به اینکه وقتشان را کجا صرف میکنند.

«مهم است همانجایی باشید که مخاطب شما که مشتری بالقوهتان نیز محسوب میشود امروز آنجاست و لازم است در همانجایی باشید که او احتمالاً فردا میرود. جلوتر از منحنی بودن بهتر از عقب ماندن از آن است

اندرو دلانی (Andrew Delaney)، مدیر بازاریابی رسانههای اجتماعی هاباسپات

بهعنوانمثال اگر میخواهید به مخاطب هدف نسل هزاره عاشق لباسهای راحتی ورزشی دست پیدا کنید، احتمالاً لازم باشد عمده تلاشهای مرتبط با رسانههای اجتماعیتان را در اینستاگرام متمرکز کنید؛ به این دلیل که نسل هزاره قسمت اعظم کاربران این پلتفرم را تشکیل میدهد.

3. محتوای یکتا و جذاب تولید کنید.

باوجود میلیاردها کاربر رسانههای اجتماعی در سرتاسر جهان، هیچ تردیدی باقی نمیماند که حداقل برخی از دنبالکنندگان شما- یا افرادی که پروفایلتان را جستجو میکنند محتوای رقیب شما یا کسبوکار دیگر موجود در صنعت شما را نیز دیده باشند.

به همین دلیل است که باید محتوای رسانههای اجتماعی جذابی خلق کنید که متمایز باشد و به بینندگان دلیلی برای کلیک روی «دنبال کردن» و تعامل با برندتان بدهد.

برای بروز خلاقیتتان، محتوایی را در نظر بگیرید که رقبای شما در حال به اشتراکگذاری آن هستند و این را نیز در نظر بگیرید که چگونه میتوانید محصولتان را بهطور منحصربهفرد تبلیغ کنید. همچنین از ویژگیهایی استفاده کنید که پلتفرم مدنظر ارائه میدهد. مثلاً میتوانید ویدئوهای زنده خلاقانهای در فیسبوک ایجاد کنید تا بتوانید آخرین جزییات مرتبط با ورود یک محصول به بازار را منتشر کنید یا خبر ارسال یک هدیهی تبلیغاتی را بدهید.

درنهایت از مشتریها و تبلیغکنندگان فعلی خود استفاده کنید تا به شما در خلق محتوا کمک کنند.

میتوانید این کار را با باز انتشار محتواهایشان یا تشویق آنها به استفاده از یک هشتگ برای به اشتراکگذاری تجربههایشان و عکسهای محصولاتتان انجام دهید (شبیه به هشتگ اینستاگرام شرکت «Frye» که قبلاً به آن اشاره کردم).

4. برای انتشار مطالب جدول زمانبندی تهیه کنید.

یکی از سادهترین روشهای حصول اطمینان از اینکه محتوای شما طبق برنامه به اشتراک گذاشته میشود این است که از یک نرمافزار مدیریت رسانههای اجتماعی استفاده کنید.

این ابزار به شما اجازه میدهد زیرنویس (کپشن) بنویسید، عکس و ویدئو آماده کنید و زمانبندی پستها را از قبل مشخص کنید. همچنین این نرمافزارها بهطور خودکار محتوای شما را طبق برنامه زمانی به اشتراک میگذارند و روی تمام تعاملات و بازخوردها نظارت دارند.

نرمافزارهای مدیریت رسانههای اجتماعی در زمان شما صرفهجویی میکنند و به شما اجازه میدهند تا روی وظایف دیگر خود تمرکز کنید.

چند گزینه برای انتخاب این نرمافزارها وجود دارد- در ادامه به بیان چند نمونه میپردازیم:

الف) هاباسپات

هاباسپات ابزاری برای رسانههای اجتماعی- بهعنوان قسمتی از نرمافزار بازاریابی- ارائه میدهد تا به شما در انتشار و نظارت بر محتواهایتان و همچنین ایجاد ارتباط با دنبالکنندگانتان کمک کند.

میتوانید برای محتواها از قبل زمانبندی تهیه کنید و آنها را به اشتراک بگذارید؛ همچنین گزارشهای کاملی در مورد تعاملات پستها در شبکههای اجتماعی مختلف بگیرید و با مقایسه آنها از عملکرد پلتفرمهای مختلف، نوع محتوا و زمان انتشار مطلع شوید.

ب) اسپروت سوشال

اسپروت سوشال، نرمافزار بازاریابی و مدیریت رسانههای اجتماعی است که برای کمک به گروه شما در سازماندهی و برنامهریزی تولید محتوا، مدیریت کمپینها، درک تعاملات و مرور گزارشها و تحلیلهای محتوا طراحیشده است.

پ) هوتسوت

هوتسوت، پلتفرم مدیریت رسانههای اجتماعی برای پیدا کردن، زمانبندی، مدیریت و گزارش محتوای شما است. میتوانید از قبل، زمان انتشار پستها را در تمام کانالهایتان بهطور یکجا تعیین کنید و با تحلیل جامع محتواها، میزان برگشت سرمایه خود را بسنجید.

حالا شاید با خود فکر کنید که بهتر است چند وقت یکبار در کانالهای رسانههای اجتماعی به انتشار محتوا بپردازید.

بر اساس یک قانون نانوشته بهتر است فقط وقتی محتوای باکیفیت دارید اقدام به انتشار محتوا در رسانههای اجتماعی کنید یعنی وقتیکه برای انتشار محتوا دلیلی دارید. با این کار میتوانید در دفعات انتشار مطالب به تعادل برسید. اگر بهندرت مطلب منتشر کنید بهاحتمالزیاد دنبالکنندگانتان شما را فراموش میکنند. اگر خیلی زیاد به انتشار مطالب بپردازید، احتمالاً دنبالکنندگانتان اذیت میشوند. در هر دو حالت احتمال از دست دادن دنبالکنندگان و کاهش تعامل وجود دارد.

برای جلوگیری از بروز این مشکل، استودیوها و منابع بسیاری در دسترس هستند که در مورد استانداردهای دفعات انتشار مطالب بر اساس هر صنعت و پلتفرم توضیح میدهند.

هر کسبوکار متفاوت است؛ پس آن چیزی را پیدا کنید که برای مخاطبین شما جواب میدهد. سپس میتوانید با مطالب بیشتر و کمتر و همچنین عوامل دیگر مثل زمانی که در رسانههای اجتماعی مطلب منتشر میکنید امتحان کنید تا مشخص شود چه چیزی منجر به بالاترین سطح تعامل میشود.

5. میزان تأثیر و نتایج را تحلیل کنید

یکی از مهمترین جنبههای بازاریابی رسانههای اجتماعی حصول اطمینان از این است که تلاشهایتان در کمک به رسیدن به اهداف موفقیتآمیز بودهاند. برای انجام این کار لازم است تمام پستهای خود را در هر کانال رهگیری کنید. شما میتوانید با مرور و مدیریت معیارهای سنجش رسانههای اجتماعیتان به این هدف برسید.

معیارهای سنجش رسانههای اجتماعی

معیارهای سنجش رسانههای اجتماعی، اطلاعات مرتبط با موفقیت پستهای شما و میزان تأثیر شما روی مخاطبان و مشتریهایتان در پلتفرمهای مختلف است. این معیارها ممکن است شامل اطلاعاتی در مورد میزان تعاملات، پسندیده شدن، دنبال شدن، به اشتراکگذاری و تمام تعاملات دیگر در هر پلتفرم باشد.

معیارهای برتر سنجش رهگیری به شرح زیر است:

تعامل: این معیار شامل تعداد کلیکها، نظرات، پسندیده شدن و پاسخها در پستهای رسانههای اجتماعی شماست. همچنین تعاملات مختص به هر پلتفرم نیز وجود دارد مثل پستهای «ذخیرهشده» در اینستاگرام و پستهای «سنجاقشده» در پینترست (Pinterest).

ریچ: تعداد افرادی که هر نوع محتوای مرتبط با صفحه یا پروفایل شما را دیدهاند، ری محسوب میشوند.

دنبالکنندگان: این تعداد افراد موجود در پروفایلتان است که روی دکمه «دنبال کردن» شما کلیک کردهاند و محتوایتان را بهطور منظم در خوراکشان دیدهاند.

ایمپرشن: تعداد دفعاتی که یک پست از پروفایل یا صفحه شما دیده شده است؛ صرفنظر از اینکه اعضای مخاطبین شما روی آن کلیک کردهاند یا خیر. این اتفاق اغلب وقتی میافتد که کسی خوراک اخبارش را میبیند اما روی هیچچیز کلیک نمیکند.

بازدید از ویدئوها: این تعداد دفعاتی است که هر ویدئو در فیسبوک، اسنپچت، اینستاگرام یا هر کانال اجتماعی دیگری که قابلیت نمایش محتوای ویدئویی دارد دیده میشود.

بازدید از پروفایل: تعداد افرادی که صفحه رسانههای اجتماعی شما را بازکردهاند، تعداد بازدید پروفایلتان را تشکیل میدهند.

تعداد منشنها: این تعداد دفعاتی است که مخاطبین شما در پستهایشان به پروفایل شما اشاره کردهاند.

تگ: وقتیکه مخاطبین شما اسم پروفایل شرکتتان یا هشتگ شما را به پستی دیگر اضافه میکنند، شما را تگ کردهاند.

انتشار دوباره: وقتی عضوی از مخاطبین شما قسمتی از محتوایتان را در پروفایلش منتشر میکند.

بهاشتراکگذاریها: اینها پستهایی هستند که دنبالکنندگان و مخاطبین شما از پروفایلتان میگیرند و با شبکهی خود به اشتراک میگذارند.

با استفاده از همان شیوههای تولید مشتری راغب و افزایش نرخ تبدیل میتوانید روی تمام این معیارها اثر بگذارید، دنبالکنندگان اجتماعی خود را افزایش دهید و تعامل کلی پروفایلتان را بهبود ببخشید.

همچنین میتوانید با صحبت کردن با دنبال کنندگانتان، تگ کردن آنها در محتواها، پاسخ به سؤالاتشان، پسندیدن پستهایشان، تشویق آنها به استفاده از هشتگهای خود و انتشار محتواهایتان (همچنین میتوانید محتوای تولیدشده توسط کاربر را دوباره منتشر کنید) با آنها بیشتر تعامل کنید.

نحوه سنجش معیارهای رسانههای اجتماعی

میتوانید معیارهای رسانههای اجتماعی را به شیوههای مختلفی مرور کنید؛ مثلاً میتوانید از ابزارهای تحلیلی که در پلتفرمهای مختلفی که استفاده میکنید تعبیهشده استفاده کنید. در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم:

ابزار تحلیل توییتر (Twitter Analytics)

 • ابزار تحلیل فیسبوک (Facebook Analytics)
 • دیدگاههای اینستاگرام (Instagram Insights)

همچنین میتوانید از یک ابزار تحلیل و رهگیری مثل گوگل آنالتیکس استفاده کنید؛ این گزینهی خوبی برای شماست اگر بخواهید رسانههای اجتماعی و معیارهای وبسایتتان را رهگیری کنید و در آخر لازم است اشارهکنیم که در بسیاری از نرمافزارهای زمانبندی رسانههای اجتماعی مثل همانهایی که قبلاً بررسی کردیم به طور خودکار ویژگیهای نظارتی و رهگیری تعبیهشده است.

تمام این ابزارهای رهگیریِ معیارها، به شما درک بهتری از آن چیزی را میدهند که دنبالکنندگان و مخاطبینتان بهخوبی به آن واکنش نشان میدهند و به شما نشان میدهند چه چیزی را لازم است تغییر دهید تا منجر به افزایش تعاملات شود.

حالا که فواید بازاریابی رسانههای اجتماعی و نحوهی ساخت راهبردتان را مرور کردیم، اجازه دهید در مورد منابع مختلفی صحبت کنیم که برای کمک به شما درراهی که پیشگرفتهاید در دسترساند.

منابع بازاریابی رسانههای اجتماعی

منابع بسیار زیادی برای بازاریابی رسانههای اجتماعی وجود دارد که میتوانید از آنها برای ساخت راهبرد رسانههای اجتماعی برای شرکت خود استفاده کنید.

احتمالاً با کمک گرفتن از مجموعههای آموزشی، تمرینها و کتابهای زیر در کار روی مراحل آغازین بازاریابی رسانههای اجتماعی اعتمادبهنفس بیشتری خواهید داشت.

مجموعههای آموزشی بازاریابی رسانههای اجتماعی

در ادامه به معرفی سه شیوهی آموزشی در زمینهی بازاریابی رسانههای اجتماعی میپردازیم تا درصورتیکه فکر میکنید برای تجارت خاص شما نیاز است از آنها استفاده کنید.

1. مدرک بگیرید.

اگرچه ضرورتاً چیزی به نام «مدرک بازاریابی رسانههای اجتماعی» برای کسانی که دانشگاه نرفتهاند وجود ندارد اما در تعدادی از مدارس و مؤسسههای آموزشی مختلف، دورههای آنلاین ارائه میشود که میتوانید با گذراندن آنها گواهی پایان دوره، مدرک فارغالتحصیلی آنلاین یا مدرک کارشناسی در این رشته بگیرید.

2. از یک وبسایت آموزشی آنلاین استفاده کنید.

لیندا یکی دیگر از منابع آموزشی فوقالعاده است. این وبسایت آموزش آنلاین، مفاد آموزشی، تمرینها و دورههای آموزشی در موضوعات گستردهای در حیطهی بازاریابی رسانههای اجتماعی ارائه میدهد.

3. از طرف یک شرکت گواهی بگیرید.

ممکن است بخواهید از یک شرکت گواهی بگیرید مثل گواهی رسانههای اجتماعی هاباسپات. این دوره رایگان به شما یاد میدهد چگونه با مشتریها تعامل کنید و نرخ تبدیلتان را افزایش دهید.

همچنین درک بهتری از نحوهی ایجاد راهبرد، افزایش ریچ و سنجش میزان بازگشت سرمایه رسانههای اجتماعی خواهید داشت.

کتابهای بازاریابی رسانههای اجتماعی

مطالعه محتوای مرتبط با بازاریابی رسانههای اجتماعی روش عالی دیگری برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه است. در ادامه به معرفی چند نمونه از کتابها در این موضوع میپردازیم.

الف) رسانههای اجتماعی دوستداشتنی:

چگونه مشتریهایتان را شاد کنید، برندی غیرقابلانکار خلق کنید و بهطورکلی در فیسبوک شگفتانگیز باشید؛ نویسنده: دیو کرپن (Dave Kerpen).

این کتاب پرفروش نیویورکتایمز بیان میکند چرا دوستداشتنی و جذاب بودن در نظر دنبال کنندگان رسانههای اجتماعی یکی از قدرتمندترین روشهای افزایش پایگاه مشتریها و تبلیغکنندگان است.

این کتاب به شما یاد میدهد چگونه محتوای تأثیرگذار برای دنبال کنندگانتان بسازید تا با آنها تعامل کنند و برای شبکههایشان به اشتراک بگذارند.

دیو کرپن (Dave Kerpen)، نویسنده، همچنین توضیح میدهد چرا باید مطمئن شوید دائماً در حال شاد کردن دنبالکنندگانتان هستید تا در هیچ نقطه زمانی آنها را از دست ندهید.

ب) تلنگر، تلنگر، تلنگر، مشت محکم:

نحوهی نقل داستان خود در دنیای شلوغ رسانههای اجتماعی؛ نویسنده: گری وینرچاک (Gary Vaynerchuk)

بر اساس گفتههای وینرچاک (Gary Vaynerchuk)، نویسنده، کلید موفقیت بازاریابی رسانههای اجتماعی، انتشار محتواهای بسیار زیاد نیست بلکه انتشار محتوایی خاص است که با توجه به مخاطب هدف نوشتهشده و برای انتشار آن از پلتفرمی مناسب کمک گرفته شده است.

در این کتاب، وینرچاک در مورد شیوهی انجام این کار توضیح میدهد و همچنین میگوید چگونه با دنبالکنندهها و مشتریهایتان بهطور عمیقتری از طریق رسانههای اجتماعی ارتباط برقرار کنید.

در این کتاب یاد خواهید گرفت چگونه محتوای بهیادماندنی و متمایز خلق کنید که در مقایسه با محتوای رقبایتان برتر باشد.

پ) کتاب رسانههای اجتماعی مدل کسبوکار به کسبوکار:

با تولید مشتری راغب از طریق وبلاگ، لینکدین، توییتر، فیسبوک، ایمیل و دیگر ابزارها به ابرستاره بازاریابی تبدیل شوید؛ نویسنده: کیپ بدنار (KippBodnar).

مدیر ارشد بازاریابی هاباسپات، کیپ بدنار (KippBodnar)، در مورد روشهایی مینویسد که کسبوکارهای کسبوکار به کسبوکار میتوانند با بهکارگیری آنها و از طریق بازاریابی رسانههای اجتماعی، مشتریهای راغب بیشتری تولید کنند و نرخ تبدیلشان را افزایش دهند.

روشهای کاربردی وجود دارد که میتوانید برای افزایش پایگاه دنبالکنندگانتان، جذب مشتری راغب و همچنین درک بازگشت سرمایهی راهبردهای مختلف بازاریابی رسانههای اجتماعی کسبوکار به کسبوکار از آنها استفاده کنید.

طرح بازاریابی در رسانههای اجتماعی

کار را از پایه شروع کنید و سپس جلو بروید؛ در ادامه مروری اجمالی به نحوهی ایجاد طرح بازاریابی در رسانههای اجتماعی از ابتدا خواهیم داشت.

مایلم به این طرح مثل سفری نگاه کنم که با خودروی شخصی میرویم. ابتدا کار را با هدفگذاری مسیر درست شروع میکنید؛ سپس راهی را که میخواهید از آن به هدف برسید انتخاب میکنید؛ بهطور منظم بررسی میکنید تا مطمئن شوید در مسیر درست قرارگرفتهاید و در طول مسیر کمی هم تفریح میکنید.

1. بهتر است از چه سایتهای رسانههای اجتماعی استفاده کنید

با اینکه رسانههای اجتماعی دارای ماهیتی یکسان هستند اما هر برند خصوصیات متمایز خود را دارد. قطعاً همگی رسانههای اجتماعی محسوب میشوند اما گوگل پلاس و توییتر را میتوان با مانتین دیو (Mountain Dew) و پپسی (Pepsi) مقایسه کرد. هر شبکه اجتماعی متمایز است و مخاطب، سبک و روشهای اثباتشده خود را دارد.

بهتر است شبکهی اجتماعی را انتخاب کنید که به بهترین شکل ممکن با راهبرد و اهدافی هماهنگ باشد که میخواهید در رسانههای اجتماعی به آنها برسید.

لازم نیست در تمام رسانههای اجتماعی فعال باشید؛ تنها در رسانههایی فعالیت کنید که برای شما و مخاطبینتان اهمیت دارد.

نکاتی وجود دارد که نهتنها میتواند به شما کمک کند کدام شبکههای اجتماعی را امتحان کنید بلکه میتواند بگوید بهتر است با چند شبکه کار کنید.

مخاطب: مشتریهای بالقوه شما کجا وقت میگذرانند؟ کدام شبکههای اجتماعی دارای دموگرافیک متناسب با مخاطبان شما هستند؟

زمان: چقدر زمان میتوانید به یک شبکه اجتماعی اختصاص دهید؟ در ابتدای کار به ازای هر شبکه اجتماعی حداقل یک ساعت اختصاص دهید. (وقتی راه و چاه را یاد گرفتید، ابزاری مثل بافر (Buffer) میتوانند موجب صرفهجویی جزئی در زمان شما شوند.)

منابع: لازم است با کدام کارکنان و چه مهارتهایی دستوپنجه نرم کنید؟ رسانههای اجتماعی مثل فیسبوک روی محتوای باکیفیت تأکید میکنند. رسانههای اجتماعی بصری مثل پینترست (Pinterest) و اینستاگرام از تصاویر و ویدئوها استفاده میکنند. آیا منابع لازم را برای ایجاد آنچه لازم است در اختیار دارید؟

برای اولین بخش این تصمیم میتوانید به تحقیقات در مورد مخاطبان و دموگرافیک رجوع کنید که درنتیجه پرسشنامههایی به دست میآید که شرکتهایی مثل مرکز تحقیقات پیو تنظیم میکنند.

بهعنوانمثال این شرکت اطلاعات کاملی از دموگرافیک فیسبوک، اینستاگرام، پینترست (Pinterest) و لینکدین دارد که سال گذشته جمعآوری کرده است. در ادامه به مقایسهای متناظر از دموگرافیک کاربران پلتفرمهای اصلی رسانههای اجتماعی میپردازیم.

2. تکمیل کامل پروفایل

یکی از بررسیهایی که هرماه در بافر (Buffer) باید انجام شود این است که تکتک پروفایلهای رسانههای اجتماعی بررسی میشود تا اطمینان حاصل شود عکس پروفایلها، عکسهای موجود در پشت پروفایلها، توضیحات مختصر در مورد کاربر و اطلاعات پروفایل همیشه بهروز و کامل باشد.

این کار، جزئی کلیدی از بررسی رسانههای اجتماعی است. پروفایل کامل بیانگر حرفهای بودن، برندینگ منسجم و نشانهای است که به بازدیدکننده میفهماند بهطورجدی میخواهید به جذب مخاطب بپردازید.

پروفایلها به دو بخش نیاز دارند: بصری و متنی

هدف در بخش بصری، پیوستگی و آشنایی با ابزارهای بصری است که در رسانههای اجتماعی استفاده میکنیم. عکس پروفایل اینستاگرام باید با عکس پروفایل فیسبوک یکی باشد. عکس بزرگتر موجود در پشت پروفایل در توییتر باید مشابه عکسی باشد که در لینکدین گذاشتهشده است.

برای ایجاد این تصاویر میتوانید از راهنمای اندازه تصاویر در رسانههای اجتماعی کمک بگیرید که جزییات دقیق ابعاد تصاویر در هر شبکه را به اطلاع شما میرساند. اگر میخواهید در وقت صرفهجویی کنید، میتوانید از ابزاری مثل کرلو (Crello) یا کانوا (Canva) استفاده کنید که نمونههایی از قبل ساختهشده و مطابق با اندازههای مناسب دارند.

برای بخش متنی، محدوده اصلی برای سفارشی کردن قسمت توضیحات در مورد خود/ اطلاعات است. تدوین توضیحات حرفهای برای رسانههای اجتماعی را میتوان به شش قانون ساده تقسیم کرد:

 • نمایشبده،نگو: «آنچه انجام دادهام» اغلب بیشتر از «کسی که هستم» جواب میدهد.
 • کلماتکلیدیرامتناسببانوعمخاطبانتانتنظیمکنید.
 • اززبانیسادهاستفادهکنیدولغاتتخصصیبهکارنبرید.
 • بهسؤالاتدنبالکنندگان احتمالی خود پاسخ دهید: «خدمات شما چه منافعی برای من دارد؟»
 • درموردخودتانصحبتکنید؛اینکاررابهشیوهای جذاب و خوشایند انجام دهید.
 • اغلباوقاتبهبررسیدوبارهاینمواردبپردازید.

3. پیدا کردن صدا و لحن

در این مرحله ممکن است وسوسه شوید تا مستقیم بروید سر اصل مطلب و شروع به اشتراکگذاری کنید! اما یک مرحله مانده... ورود شما به رسانههای اجتماعی متمرکزتر و بینقصتر است اگر از ابتدای کار صدا و لحنی برای محتوایتان پیدا کنید.

برای انجام این کار لازم است روی ایجاد پرسونای بازاریابی وقت بگذارید و در مورد نقاط قوت برتر اهداف و چرایی وجود شرکت و همچنین پایگاه مشتریانتان بحث کنید. تمام اینها عالی است اما برای شروعِ تدوین طرح بازاریابی در شبکههای اجتماعی میتوانید این فرآیند را کمی سادهتر کنید.

با سؤالاتی اینچنینی شروع کنید:

اگر برند شما یک شخص بود، چه خصوصیاتی داشت؟

 • اگربرندشمایکشخصبود،چهارتباطیبامصرفکننده داشت؟ (مربی، دوست، معلم، پدر و غیره)
 • بابیانصفتهایی توضیح دهید شرکت شما چه خصوصیاتی ندارد.
 • آیاشرکتهای دیگری هستند که خصوصیات مشابه شرکت شما را داشته باشند؟ چرا مشابهاند؟
 • میخواهید مشتریهایتان چه فکری در مورد شرکتتان کنند؟

در پایان این تمرین، بهتر است کار را با بیان چند صفت تمام کنید که صدا و لحن بازاریابی شما را توصیف میکند. مورد زیر را در نظر بگیرید تا در مسیر درست بمانید:

صدا خلاصهای از فعالیتها و چرایی وجود شرکت است؛ لحن کاربرد این توضیحات است.

میل چیمپ (MailChimp) فقط برای صدا و لحن خود وبسایتی مستقل ایجاد کرده است. در اینجا به بیان نمونهای از روش بهکارگیری این ویژگیها در ارتباطاتشان میپردازیم:

صدایی را بپرورانید که مشتریهایتان را خوشحال میکند، سپس مشتریهایتان باکمال میل عشق به شما را میگسترانند.

4. راهبردتان را برای انتشار مطالب انتخاب کنید

میزان ایدهآل برای انتشار در هرروز چقدر است؟ چند وقت یکبار باید به انتشار مطالب بپردازید؟ چه زمانی باید مطالب را منتشر کنید؟ چه چیزی را باید منتشر کنید؟ بهترین پاسخ برای سؤالات اینچنینی این است: بستگی دارد!

قسمت اعظم تجربهای که در رسانههای اجتماعی دارید در مورد هر مخاطب و جاویژهای است که در آن قرار دارید. روشی که برای شما مفید است ممکن است برای من جواب ندهد و تا وقتیکه عملاً امتحان نکنید نمیفهمید (در مرحله پنج شروع به امتحان عملی میکنیم).

بااینحال دادهها و دیدگاههای نسبتاً خوبی در مورد این وجود دارد که از کجا باید شروع کرد. در ادامه به بیان نکاتی میپردازیم که به نظرمان خوب است.

بهتر است چه چیزی را منتشر کنید؟

انتشار ویدئو برای جذب مخاطب ایدئال است.

استفاده از محتوای ویدئویی مستندات زیادی دارد که از دیگران نقلشده است- هنگام جستجوی خوراک اخبار فیسبوک و قسمت توییتهای دنبال شده در توییتر احتمالاً همهجا ویدئو میبینید.

دادههایی برای پشتیبانی از این نوع گرایش وجود دارد: پستهای ویدئویی بیشتر از هر نوع پست دیگری- با اختلاف بسیار زیاد- دیدهشده، به اشتراک گذاشته و پسندیده میشوند.

بر اساس گزارشهای بازسومو (BuzzSumo) که 68 میلیون پست فیسبوک را تحلیل کرده است، در فیسبوک پستهای ویدئویی بهطور متوسط به میزان بیشتری نسبت به پستهای لینکی و تصویری، مخاطبان را جذب میکنند.

بر اساس گزارشهای توییتر، احتمال ریتوییت ویدئوها 6 برابر عکسها و 3 برابر گیفها در پلتفرم توییتر است.

راهبرد 4:1

حال که میدانید چه چیزی جواب میدهد میتوانید انواع مختلف بهروزرسانیهایی را که در ادامه ذکر میکنیم بهصورت راهبردی منسجم درآورید. یکی از سیستمهای موردعلاقه من سیستمی است که توسط تأسیس یار بافر «Joel Gascoigne» استفاده میشود. این سیستم به این شیوه کار میکند:

 1. با 6 نوع از بهروزرسانیهای پایهای که همه ما منتشر میکنیم شروع کنید: بهروزرسانیهایی بهصورت لینک، ویدئو، تصویر، نقلقول، به اشتراکگذاری دوباره و متن ساده.
 2. بهروزرسانی «اصلی» خود را انتخاب کنید: یک نوع از بهروزرسانیها را انتخاب کنید که عمده اشتراکگذاریهایتان به آن صورت باشد.
 3. از نرخ 4:1 به اشتراکگذاری استفاده کنید: به ازای هر بهروزرسانی «اصلی»، یک نوع متفاوت برای تنوع منتشر کنید.

به این شکل دنبال کنندههای شما میدانند چه انتظاری از شما داشته باشند و شما میتوانید از نوع خاصی از روش به اشتراکگذاری استفاده کنید که اشکالزدایی و آزمودن را راحتتر میکند.

شاید نخواهید دقیقاً بهروزرسانیهای مشابهی را در هر شبکهی اجتماعی منتشر کنید. بهروزرسانیهایتان را به شیوهی متمایزی بنویسید تا با روشهای اثباتشده، فرهنگ و زبان هر شبکه مطابقت داشته باشد.

چند وقت یکبار باید به انتشار مطالب بپردازید؟

اطلاعات جذاب زیادی در مورد این وجود دارد که هرچند وقت یکبار باید در رسانههای اجتماعی پست گذاشت. برخی عوامل که ممکن است روی تعداد دفعات به اشتراکگذاری شما تأثیر داشته باشند میتوانند شامل صنعت، میزان دسترسی، منابع و کیفیت بهروزرسانیهایتان باشند. شبکهی اجتماعی که از آن استفاده میکنید روشهای تجربی مختص خود را نیز دارد.

اگر مردم بهروزرسانیهایتان را دوست داشته باشند؛ معمولاً همیشه میتوانید بدون دردسر پستهای بیشتری ارسال کنید.

در ادامه به ارائه راهنماییهایی میپردازیم که بر اساس تحقیقی بسیار مفید در مورد تعداد دفعات انتشار پستها، به تعداد محدود، در رسانههای اجتماعی انجامگرفته است.

 • فیسبوک: یک یا دو بار در روز
 • اینستاگرام: یک یا دو بار در روز
 • بخش استوریهای اینستاگرام: 8 تا 16 استوری، دو بار در هفته
 • توییتر: 3 تا 10 بار در روز
 • لینکداین: یک یا دو بار در روز
 • پینترست: 5 تا 10 بار در روز
 • اسنپچت: 5 تا 20 بار در هفته

چه زمانی باید به انتشار مطالب بپردازید؟

ابزارهای مفید زیادی وجود دارند تا به شما نشان دهند بهترین زمان در هرروز برای انتشار پست در فیسبوک، توییتر و دیگر پلتفرمها چه وقتی است.

این ابزار، دنبالکنندگان شما و تاریخچهی پستهایتان را بررسی میکنند تا بفهمند چه زمانی مخاطبانتان آنلاین هستند و با توجه به سابقه انتشار مطالبتان، چه زمانی مناسبترین وقت برای به اشتراکگذاری بوده است.

حال کسی که تازه شروع به کار در این شبکههای اجتماعی کرده و هیچ مخاطب یا تاریخچهای ندارد باید چهکار کند؟

دوباره الآن همان وقتی است که روشهای تجربی به کار میآیند. شاید مفیدترین (و دوستداشتنیترین) اطلاعنگاشتی که در مورد زمانبندی دیدهام توسط سام آل (SumAll) منتشرشده است که تحقیقات مرتبط با زمانبندی سایتهایی مثل «Visual.ly»، «Search Engine Watch» و «Social Media Today» را تفسیر کرده تا بتواند ابزار بصری فوقالعاده خود را خلق کند. در ادامه بهمرور اجمالی نتایج تحقیقات آنها در مورد زمانبندی میپردازیم (تمام زمانها بر اساس منطقه زمانی شرقی درجشدهاند).

توییتر: روزهای هفته، 1 تا 3 بعدازظهر

فیسبوک: روزهای هفته، 1 تا 4 بعدازظهر

لینکداین: 7 تا 8:30 بعدازظهر و 5 تا 6 بعدازظهر (سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه)

تامبلر: 7 تا 10 بعدازظهر (روزهای هفته)؛ 4 بعدازظهر (جمعه)

اینستاگرام: 5 تا 6 بعدازظهر (روزهای هفته)؛ 8 بعدازظهر (دوشنبه) و زمان طلایی 6 بعدازظهر

پینترست: 2 تا 4 بعدازظهر و 8 تا 11 بعدازظهر (روزهای هفته)؛ تعطیلات آخر هفته بهترین زمان برای انتشار است

گوگل پلاس: روزهای هفته، 9 تا 11 صبح

پیشنهاد میکنم در ابتدای کار، این زمانها را (پس از تبدیل به زمان محلی خود) بهعلاوه چند زمان تصادفی امتحان کنید.

مدتی که از انتشار پستها گذشت، میتوانید از اطلاعات و ابزارهای خودتان مثل دیدگاههای فیسبوک (Facebook Insights)، دیدگاههای اینستاگرام (Instagram Insights) و فالوروانک (Followerwonk) استفاده کنید تا بهترین زمان را برای انتشار مطالب برای برندتان پیدا کنید و راهبرد به اشتراکگذاری مطالب را اصلاح نمایید.

5. تحلیل کنید، بیازمایید و تکرار کنید

به یاد میآورید در مورد این صحبت کردیم که به اشتراکگذاری مطالب در رسانههای اجتماعی کوششی بسیار فردی و خاص است؟ احتمالاً آمارتان این حقیقت را تأیید خواهد کرد.

هرقدر بیشتر به انتشار مطالب بپردازید، بیشتر میفهمید کدام محتوا، زمانبندی و دفعات انتشار برای شما مناسب است.

از کجا میفهمید؟ بهترین راه این است که از یک ابزار تحلیل رسانههای اجتماعی استفاده کنید. اغلب شبکههای اجتماعی اصلی دارای ابزار تحلیل پایهای هستند که در سایتشان تعبیهشده اما گشتن و پیدا کردن این اطلاعات از داشبوردی که همهچیز باهم در آن گنجاندهشده کمی راحتتر است.

این ابزار (مثلاً من از ابزار تحلیل بافر-Buffer استفاده میکنم) میتوانند به شما با جزییات نشان دهند هر پست چگونه در قسمتهای مهم بازدید، کلیک، به اشتراکگذاری، پسندیده شدن و نظرات عمل کرده است. کدام آمار رسانههای اجتماعی از بقیه بهتر است؟ ما از بررسی هر یک از این آمارهای اصلی و آمار ترکیبی جذب مخاطب بر اساس هر پست به نتایجی رسیدهایم. آمار نهایی بهتدریج به ما دیدگاه خوبی در مورد نحوهی عملکرد محتوای رسانههای اجتماعیمان میدهد؛ سپس میتوانیم ازاینجا شروع کنیم به آزمایش و تکرار.

یکی از راههای تحلیل عملکرد به این شکل است:

معیار سنجش تعیین کنید. پس از دو هفته یا یک ماه از زمان شروع انتشار مطالب میتوانید به آمارتان برگردید و تعداد متوسط کلیک، به اشتراکگذاری، پسندیده شدن و نظرات را به ازای هر پست پیدا کنید. این میشود معیار سنجش شما که روندی ادامهدار است. میتوانید با رشد دنبال شوندگی و تأثیرگذاری خود، هر زمان که مایلید برگردید و این عدد را بهروزرسانی کنید.

چیز جدیدی را امتحان کنید. ما از هرگونه آزمون استقبال میکنیم. در حال حاضر در اواسط اجرای چند آزمون روی حساب فیسبوکمان هستیم. آیا ویدئوهای زنده در فیسبوک نسبت به ویدئوهای از پیش ضبطشده بازدید بیشتری دارند؟ مدتزمان ویدئو اهمیت دارد؟ ما اغلب راهبردهای جدیدی از دیگران میشنویم یا ایدهای جدید میگیریم و سپس فوراً آن را میآزماییم.

مفید بود؟ آمار آزمون خود را با آمار معیار سنجشتان مقایسه کنید. اگر عملکرد آزمون بهتر بود، میتوانید تغییرات مدنظر را در راهبرد همیشگیتان اعمال کنید. وقتیکه آزمایشتان به اتمام رسید، چیز جدیدی را بیازمایید.

6. خودکارسازی، تعامل و گوش کردن

آخرین قطعه پازل طرح بازاریابی در رسانههای اجتماعی شامل داشتن سیستمی است که میتوانید دنبال کنید تا در صدر بهروزرسانیها قرار بگیرید و با جامعه مدنظرتان در تعامل باشید.

برای شروع، انتشار محتوای رسانههای اجتماعیمان را خودکار کنید.

ابزاری مثل بافر (Buffer) به شما اجازه میدهد تمام محتوایی را که میخواهید بهطور یکجا ایجاد کنید و سپس همهچیز را در صف قرار دهید تا طبق هر زمانبندی که انتخاب میکنید منتشر شود. خودکارسازی سلاح سری است که موجب پیوستگی به اشتراکگذاری مطالب به شکلی مؤثر و روزانه میگردد.

البته طرح شما با خودکارسازی تمام نمیشود. رسانه اجتماعی به تعامل نیز نیاز دارد. وقتی مردم با شما صحبت میکنند، شما نیز باید با آنها صحبت کنید. در طول روز مدتزمانی را به پیگیری مکالماتی اختصاص دهید که در رسانههای اجتماعی رخ میدهد. این مکالمات با مشتریهای بالقوه، منابع، دوستان و همکاران انجام میشود. اصلاً نمیتوان آنها را نادیده گرفت چون مهماند!

یکی از روشهای عقب نماندن از مکالمات مرتبط به شما و شرکتتان، ایجاد سیستمی برای شنیدن و تعامل است. ابزارهایی مثل بافر (Buffer)، ریپلای (Reply) و منشن (Mention) تمام نظرات و منشنهای موجود در رسانههای اجتماعی مرتبط به پستهایتان را در یکجا جمع میکنند تا بتوانید بهسرعت به دنبال کنندگانتان پاسخ بدهید.

با کسی که در رسانههای اجتماعی تازهوارد است چه چیزی را باید به اشتراک گذاشت؟

ایجاد طرح بازاریابی در رسانههای اجتماعی، مرحلهای بزرگ در جهش بهسوی رسانههای اجتماعی است. اگر رسانههای اجتماعی بهطور همزمان هیجانانگیز و گیجکننده به نظر میرسند، با یک طرح شروع کنید. وقتی این برنامهی منسجم را جلوی خود قرار دهید، پیشبینی آنچه بعداً اتفاق میافتد کمی سادهتر است.

 • شبکههایتان را انتخاب کنید
 • اطلاعاتتانراکاملکنید
 • صدایخودراپیداکنید
 • راهبردخودراانتخابکنید
 • تحلیلکردهوبیازمایید
 • خودکارسازیکردهوبهتعاملبپردازید

بازاریابی در رسانههای اجتماعی را شروع کنید

با در نظر گرفتن اینکه امروزه میلیاردها نفر در رسانههای اجتماعی فعالیت دارند، فهمیدن اینکه چرا کسبوکارها و بازاریابهای بسیار زیادی از این کانال برای تبلیغ محصولات و تعامل با مشتریهایشان استفاده میکنند آسان است.

اگرچه تعیین نحوهی کار رسانههای اجتماعی شرکتتان به نظر ترسناک میآید اما میتوانید با درک گرایشهای بازاریابی رسانههای اجتماعی و استفاده از برخی از منابع بسیاری که در این زمینه موجود است از سردرگمی جلوگیری کنید.

پس همین امروز کار روی راهبرد بازاریابی رسانههای اجتماعی کسبوکارتان را شروع کنید تا تعداد دنبال کنندگان، تعاملات و نرخ تبدیلتان را بالا ببرید.

آیا فعالیتی در جهت بازاریابی شبکه های اجتماعی خدمات/محصولات خود انجام داده اید؟

چه تجربیاتی در این زمینه دارید؟

بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی چه چالش هایی پیش روی شما گذاشته است؟

سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی و مشاوره در کلیه زمینه های فعالیت شبکه های اجتماعی می باشند.

همچنین می توانید با وارد کردن ایمیل/شماره تماس خود در این صفحه از خدمات و پکیج های بازاریابی شبکه های اجتماعی آران بهره مند شوید.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
Profile Pic
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 2
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 7
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 8
 • بازدید ماه : 10
 • بازدید سال : 16
 • بازدید کلی : 16
 • کدهای اختصاصی